Introduction / Wstęp

The project "Lokal" is a diploma thesis and the result of education at the Academy of Fine Arts and Design of Eugeniusz Geppert in Wrocław during the COVID-19 pandemic in 2020.
Observing the dynamic development of urban spaces and the increasing land traffic, the problems of transport requiring short delivery times and adapting to the new needs of both small and large companies caught my attention. "Lokal Project" is a response to the demand for the use of unmanned aerial vehicles (UAV) in local transport. In this project, I tried to keep the balance between visual aspects, user experiences, security, and basic technical elements. This approach allowed me to take up the challenge of proposing a comprehensive solution of the problems related to the use of UAV in local transportation.


Projekt "Lokal"  jest pracą dyplomową i wynikiem edukacji na Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu zrealizowanym podczas pandemii COVID-19 w 2020 roku.
Obserwując dynamiczny rozwój przestrzeni miejskich oraz rosnący ruch lądowy, zwróciłem swoją uwagę na problemy transportu wymagającego krótkich czasów realizacji oraz przystosowywania się do nowych potrzeb zarówno małych jak i dużych firm. “Projekt Lokal” jest odpowiedzią na zapotrzebowanie wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych (BSP) w transporcie lokalnym. W projekcie starałem się zachować równowagę między aspektami wizualnymi, doświadczeniami użytkownika, bezpieczeństwem jak i podstawowymi elementami technicznymi. Takie podejście pozwoliło podjąć wyzwanie kompleksowego rozwiązania problemów związanych z użyciem BSP w transporcie lokalnym.

Analysis / Analiza
 
Last time we can see growing interest for UAV possibilities . Every year consumers are allowed to buy products with more and more advanced technologies. Now we can get a drone without special authority but they have advanced navigation systems, object tracking, remote options etc. Dynamic evolution of e-commerce has direct effects in faster logistic solutions. Optimization and automatisation of last stage of delivery is the key for smoothens of economic system.

W obecnych latach można dostrzec rosnące zainteresowanie możliwościami które oferują nam bezzałogowe statki powietrzne. Każdego roku konsumenci dostają produkty wyposażone w coraz bardziej zaawansowaną technologię. Obecnie możemy zakupić drony bez posiadania specjalistycznej licencji, a posiadają one skomplikowane systemy nawigacji, śledzenia obiektów, opcji zdalnych itp. Ze względu na dynamiczny rozwój branży e-commerce, rozwija się także presja na coraz szybsze rozwiązania logistyczne. Optymalizacja oraz automatyzacja dostarczania przesyłek dla klienta końcowego jest kluczowa dla płynności przemysłu.


Value of the e-commerce market in Poland (PLN billion):
Wartość rynku e-commerce w Polsce (mld PLN):
Collaboration / Współpraca

Special influence on the final result had the technical aspects. They have been adjusted thanks to cooperation with a student of the Opole University of Technology , faculty of electrical engineering automatic control and informatics - Pawel Sadkowski.

Na ostateczny kształt miało wpływ wiele aspektów technicznych. Zostały one dopasowane dzięki współpracy ze studentem Politechniki Opolskiej Wydziału EaiI – Pawłem Sadkowskim.
Logo

Concept / Koncept
​​​​​​​
By the first drawings analyze, I learned about big shape possibilities for mechanical elements required for drone requirements.

Poprzez wstępną analizę rysunkową, wyciągnąłem wnioski o bardzo dużych możliwościach formy, dla której można było dopasować mechanikę pozwalającą spełnić wymagania stawiane przed dronem.
Shape / Forma

Final shape has been chosen with central package mounting and low center of gravity. The delivery function directly affected on the idea for empty center of drone.  

Ostatecznie została wybrana forma z centralnym umiejscowieniem paczki oraz nisko położonym środkiem ciężkości. Sama funkcja przekazywania przesyłek bezpośrednio wpłynęła na ideę pustego centrum urządzenia.
Drone

- CAD 3D Model Fusion360
- CGI Keyshot 9 Pro

Construction / Budowa drona

- Autonomy in terms of decision making, with the option of operator preview
- Security lighting in green and red, informing about the possibilities approaching the drone
- Proximity sensors
- Simple to use, electro-magnetic container locks
- Charging by replacing rechargeable batteries or in docking stations located for example in parcel lockers

- Autonomia
- Oświetlenie bezpieczeństwa
- Czujniki zbliżeniowe
- Elektro-magnesowe blokady pojemnika
- Ładowanie poprzez wymianę akumulatorów lub w stacjach dokujących
Delivery / Dostawa 

The project includes two delivery options by using a drone:
- Landings for institutions, companies and private users (after appropriate training)
- Post office boxes available to everyone.

W projekcie zostały uwzględnione dwie możliwości dostawy przy użyciu drona:
- Lądowiska dla użytkowników prywatnych, firm i instytucji
- Skrytki pocztowe dla każdego
Landing pad / Lądowisko

- 71cm of high
- Charging by replacing rechargeable batteries or in dock stations
- Additional lighting

- Wysokość 71 cm 
- Opcję ładowania akumulatorów 
- Dodatkowe oświetlenie
Parcel Locker / Paczkomat

Platform using automatic system positioning of transportation containers in lockers.
-  Local positioning system (LPS)
- Charging batteries in dock stations
- Automated system of taking transportation containers from drone
- Automated system of parcel positioning.

Platforma wykorzystuje automatyczny system pozycjonowania pojemników transportowych w skrytkach znany z np. ram drukarek 3D.
- Lokalny system pozycjonowania ( LPS)
- Ładowanie akumulatorów
- Zdalne zwalnianie pojemników transportowych z obudowy drona
- System pozycjonowania pojemników transportowych w skrytkach
Transport container / Pojemnik transportowy

- Simple pressure clamps 
- Retractable handle 
- Adaptability to the products’ specification 
- Advertising options 
- Interior insulation

- Proste klamry dociskowe
- Chowany uchwyt
- Możliwość dostosowania do specyfikacji produktu
- Możliwości reklamowe
- Izolacja wnętrza
Dimensions / Wymiary

Dimensions of drone ware given without sizes of propellers due to lack of flight tests.The basis of the project are constructions with similar parameters.
- 14 inch propellers
- Maximal packages 300x180x110 mm, max 3 kilograms
- BLDC Engines by EMAX Company, Model 3515, maximum pull 2870 grams per one

Wymiary drona zostały podane bez rozmiarów wirników ze względu na brak odpowiednich testów nośności. Bazą projektu są konstrukcje o podobnych parametrach.
- 14 calowe śmigła o wysokim ciągu i zredukowanym poziomie szumu
- Transport paczki 300x180x110 mm, max 3 kg
- Silniki BLDC firmy EMAX Model 3515, maksymalny uciąg 2870 gr na jeden wirnik
Delivery design / System dostarczania

Summary / Podsumowanie

Thanks to the engagement of people mentioned in text, "Project Lokal" was created not only by drone design, but also clear user experience.

Dzięki zaangażowaniu podmiotów wspomnianych w tekście powstał “Projekt Lokal” swoją koncepcją nie obejmując samego pojazdu, ale także jego wykorzystanie w prosty i przejrzysty sposób.
Thank you! :)
Contact
Email: bartek@projectus.pl
Phone: +48 790566741
Back to Top